Goi D79P VinaPhone Chỉ 79k

Gói D79P VinaPhone Chỉ 79K Có Ngay 90GB Data + 1560P Gọi Thoại

Nếu bạn chưa biết cách đăng ký gói D79P Vina thì cũng đừng lo lắng. Hãy cùng theo dõi bài viết chi tiết ngay dưới đây để nắm bắt những thông tin chi tiết về gói D79P VinaPhone nhé.

Cách Đăng Ký Gói D79P VinaPhone

Gói D79P VinaPhone là gói cước ưu đãi hấp dẫn mà bạn có thể đăng ký đơn giản với cú pháp CHON D79P gửi 1543. Bạn có thể đăng ký 4G VinaPhone gói cước này để thả ga lướt web, gọi thoại.

Ưu Đãi Gói D79P VinaPhone

  • Gói D79P Vina ưu đãi 03GB/ngày tương đương 90GB/tháng với data tốc độ cao.
  • Gói cước miễn phí 1500 phút gọi thoại nội mạng và 60 phút gọi ngoại mạng.
  • Giá gói: 79.000đ 1 tháng
  • Thời hạn sử dụng gói là 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành công.

--

--

https://bit.ly/4g-vina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store