Gói 4G Vina GO129

Ưu Đãi Gói GO129 VinaPhone

Đăng ký GO129 VinaPhone thành công, thuê bao của quý khách sẽ nhận được ưu đãi của gói 4G Vina như sau:

Lưu Ý Khi Sử Dụng Gói GO129 VinaPhone

Khi đăng ký 4G VinaPhone bạn cần lưu ý, gói cước có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ đăng ký.
Cách kiểm tra dung lượng còn lại trong gói GO129 Vina soạn: DATA gửi 888.
Nếu bạn không còn nhu cầu sử dụng thì có thể hủy gói theo cú pháp sau: HUY GO129 gửi 888.

--

--

https://bit.ly/4g-vina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store