Dang ky 4G Vina ngay

Đối Tượng Tham Gia Gói Ngày D2 VinaPhone

Để dang ky 4g Vina thuê bao di động của quý khách chỉ cần thuộc các đối tượng sau:

  • Áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau đang hòa mạng VinaPhone.
  • Số tiền trong tài khoản chính phải có tối thiểu 10.000đ để có thể đăng ký gói cước D2 Vina thành công.
  • Không áp dụng cho thuê bao Ezcom.
  • Tuy nhiên, thuê bao của quý khách phải nằm trong danh sách nhận ưu đãi của nhà mạng thì mới có thể đăng ký.

2. Lưu Ý Khi Sử Dụng Gói Cước D2 Của VinaPhone

  • Để kiểm soát dung lượng sử dụng, soạn DATA gửi 888. Nhờ đó, bạn có thể biết được dung lượng còn lại của gói cước.
  • Khi sử dụng hết data tốc độ cao vẫn có thể truy cập internet tốc độ thường. Miễn phí cước vượt gói trong quá trình sử dụng gói 4G VinaPhone
  • Gói cước có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng 24h.

--

--

https://bit.ly/4g-vina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store