Dang ky 4G Vina ngay

Đối Tượng Tham Gia Gói Ngày D2 VinaPhone

  • Áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau đang hòa mạng VinaPhone.
  • Số tiền trong tài khoản chính phải có tối thiểu 10.000đ để có thể đăng ký gói cước D2 Vina thành công.
  • Không áp dụng cho thuê bao Ezcom.
  • Tuy nhiên, thuê bao của quý khách phải nằm trong danh sách nhận ưu đãi của nhà mạng thì mới có thể đăng ký.

2. Lưu Ý Khi Sử Dụng Gói Cước D2 Của VinaPhone

  • Để kiểm soát dung lượng sử dụng, soạn DATA gửi 888. Nhờ đó, bạn có thể biết được dung lượng còn lại của gói cước.
  • Khi sử dụng hết data tốc độ cao vẫn có thể truy cập internet tốc độ thường. Miễn phí cước vượt gói trong quá trình sử dụng gói 4G VinaPhone
  • Gói cước có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng 24h.

--

--

--

https://bit.ly/4g-vina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
vnvinaphone

vnvinaphone

https://bit.ly/4g-vina

More from Medium

How to Get & Add Follower Emotes on Twitch

Chrome Knights

An Offseason In Review, a Prequel To The Rams MSR 34 Season. #1

About me — Zakia Liyundzira