Dang ky 4G Vina data khung

Gói MAX109V VinaPhone

Gói MAX109V miễn phí 30GB data tốc độ cao cho khách hàng sử dụng.

Gói Cước 4G Vina MAX100

Cách đăng ký 4G Vina gói MAX100 VinaPhone thuê bao của bạn cần thuộc những đối tượng sau đây:

Gói BIG90 VinaPhone

Thuê bao của quý khách cần thuộc những đối tượng dưới đây mới có thể đăng ký 4G tháng gói BIG90 của vina:

--

--

https://bit.ly/4g-vina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store